Accueil > Historique > Een historische kijk op de koninklijke harmonie « DE STER » uit (...)

Een historische kijk op de koninklijke harmonie « DE STER » uit Evere

Publié: vendredi 15 novembre 2002, par Michel Possoz

Toutes les versions de cet article : [français] [Nederlands]

In het gezegend jaar 1865 werd in het dorp Evere een muziekmaatschappij onder de nog steeds bestaande benaming « Ste CECILIA » opgericht. In 1879, ten gevolge van onenigheid, hebben enige leden en muzikanten zich in een nieuwe muziekmaatschappij verenigd.

De stichters ervan waren : Pieter ALDERSON - Antoon VAN CUTSEM - Ferdinand en Guilielmus SACH - Jan VAN HAMME - Jean-Baptist ALDERSON - Petrus VERBIST - Hendrik en Jean-Baptist VAN ASSCHE - Simon DELENDEKER - Engelbert VANDERMEULEN - Adriaan ALDERSON - Hendrik GEERTS - Jan VAN CUTSEM - Frans VERBELEN - Josef MERTENS en Guillaume HAUWAERTS. Het is zeker dat deze lijst niet volledig is en we verontschuldigen ons dan ook voor een eventuele onvrijwillige vergetelheid.

Naam van de maatschappij : Een van de stichters, Guillaume HAUWAERTS, had in die tijd in Perk een bos aangekocht en brandde er zijn kenmerk, een « STER », in de bomen. Zo kwam hij op de gedachte dit kenmerk als naam van de nieuwe maatschappij aan het comité voor te stellen.

Dit werd met algemene stemmen aangenomen ; de « FANFARE DE STER » was geboren.

We vermoeden dat geen enkele andere Belgische muziekmaatschappij deze naam draagt.

Het eerste lokaal "BIJ PIE VOOL" Le premier local
Edw. De Kosterstraat - Rue Ed. De Koster

Eerste activiteit : De eerste muzikale uitstap gebeurde op 23 februari 1879 : het was een concert in Evere ten voordele van het « Weldadigheidsbureel » (nu O.C.M.W.). Er waren slechts vier muzikanten : Pieter ALDERSON (piston), Arnold VAN NEROM (bugel), Martin VAN NEROM ( trombone) en Jozef VAN GRUNDERBEEK (tuba), maar zij vonden een geweldige steun bij mirlitonspelers.
De lokale dichter Frans VAN ASSCHE, bijgenaamd « STEEK », dichtte het « Ster lied ».

Het vaandel : Het vaandel van de Koninklijke Harmonie « De Ster » werd op 5 juni 1880 aangekocht bij J. Denis, een winkel van kerkornamenten, goud - en zilverborduurwerk, gelegen aan de Zuidstraat 125, op de hoek van de Bogaardenstraat te Brussel. De prijs bedroeg 1.400 frank. Bij de aankoop werd 500 frank betaald, het jaar daarna 200 frank, in 1883 geschiedden vier afbetalingen van elk 25 frank, in 1884 vijf van 25 frank. Eind 1884, was de maatschappij nog 475 frank verschuldigd. Uit 1886 zijn twee kwitanties bewaard : één van 50 frank (28 januari) en één van 100 frank (15 juli). Op de algemene vergadering van 26 juli 1886, deelde de penningmeester mee dat Albert VERBOECKHOVEN 200 frank « geteekend » had voor de vlag. (met « geteekend » bedoelde hij een door VERBOEKHOVEN ondertekende verbintenis tot betaling van 200 frank).

In totaal zijn er dus voor 1275 frank betaalbewijzen voorhanden. Hoe en wanneer het eindsaldo van 125 frank gekweten werd, is ons niet bekend.

Hoe dan ook, uit de over tenminste zeven jaar gespreide afbetalingen moge blijken dat de vlag met spaarcenten en giften van leden en sympathisanten werd afbetaald.

Het dweede locaal - Le deuxième local
Hoek Parijs en Maenestraar - Coin rue de Paris et rue de la Marne

Dit vaandel heeft de roem van de « STER » overal uitgedragen. We zijn allen fier achter dit symbool, dat steeds hetzelfde is gebleven en weldra honderd twintig jaar oud wordt, te mogen dienen.
Daar het wegens zijn ouderdom niet meer kan gebruikt worden, werd het aan het gemeentebestuur van Evere toevertrouwd. Sedert 1994 is het een pronkstuk van het Gemeentelijk Museum.

Het vaandel vertoont :

in het midden : SOCIETE ROYALE

1879

EVERE

HARMONIE

daaronder : « DE STER »

Bijzondere data van « DE STER » :

1879 - stichting

1910 - wordt « KONINKLIJKE FANFARE ».

1920 - gaat over in HARMONIE.

Sortie musicale de l’Harmonie debut des annees ’60 - Misikale uitstap van de harmonie begin jaren ’60i
L’enfant qui tient l’étoile n’est personne d’autre que notre chef actuel Paul SCHOOVAERTS

Onze muziekdirigenten :
Hubert ’s JONGERS vanaf ? ? ? tot 1889

Pieter ALDERSON (vanaf 1884 a.i. dirigent) vanaf 1889 tot 1935 (hij werd in 1934 om zijn 50-jarig « leiderschap » gehuldigd en ten Gemeentehuis van Evere ontvangen).

Gustaaf BUELENS vanaf 1935 tot 1940

Pierre ALDERSON (neef van de stichter) vanaf 1941 tot 1953

Maurice CLABECK vanaf 1953 tot 1957

Raymond BURTON vanaf 1957 tot 1962

Pierre WEEMAELS vanaf 1962 tot 1979

Paul SCHOOVAERTS vanaf 1979 tot 2015 (Freeman van de gemeente Evere in 2014)

Nicolas Fagel vanaf 2016 tot ....

Vijf muziekdirigenten zijn geboren « Sterkinderen » : Pieter ALDERSON - Gustaaf BUELENS - Pierre ALDERSON - Raymond BURTON en Paul SCHOOVAERTS .

1st web site van de koninklijke harmonie DE STER

Répondre à cet article